Rijschool MolenvlietWeet je het niet, kom dan bij Rijschool Molenvliet!
 

Algemene Voorwaarden Rijschool Molenvliet KvK 81230060

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Molenvliet, dus iedereen die lessen of diensten afneemt. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.


1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels:

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de    Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 De instructeur zit fris naast de leerling en gedraagt zich naar de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen.

1.3 Het lesmotorvoertuig is schoon, netjes en onderhouden. In lesmotorvoertuigen wordt niet gegeten of gerookt

 1.4 De rijlessen voor de volgende week worden in principe na de rijles van de huidige week gepland in overleg met de leerling. Er wordt gekeken naar de beschikbare tijd van de leerling en instructeur. De tijd die de leerling rijles heeft is de tijd die doorberekend wordt.

 1.5 Heb je rijles samen met een andere leerling, wordt de tijd dat de leerling achterin zit uiteraard niet doorberekend.

1.6 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. 

1.8 De rijschool heeft voor het geval dat er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, een goede verzekering afgesloten.

 

2 De leerling dient zich te houden aan de volgende regels:

2.1 Om rijlessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar zijn.

2.2 De leerling dient tijdens de rijles altijd een wettelijk geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.3 De leerling zit fris naast de instructeur en gedraagt zich naar de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen.

2.4 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij – instructeur op te volgen.

2.5 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd, en plaats voor de rijles. De rijschool houdt hierbij een wachttijd van 10 min.  Ben je iets te laat, stel de instructeur minimaal 15 minuten vóór aanvang van de rijles op de hoogte.  Ben je er niet zonder iets te laten weten, dan heeft de rijschool het recht om de afgesproken rijles volledig in rekening te brengen.

2.6 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven maar wel 24 uur voor aanvang van de rijles. 

2.7 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet aan te geven, verandering schoolrooster of vakantie.

 2.8  De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de Leerling en ouder(s)/voogd(en). 

 2.9 De leerling verstrekt naar waarheid, mondeling alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische, fysieke en/of psychische toestand, medicijngebruik, alcoholgebruik en/of drugsgebruik aan de rijschool.

 2.10  Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 2.9 genoemde situaties heeft de rijschool het recht deze schade te verhalen op de leerling en/of ouder(s)/voogd(en).

2.11 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.9 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (leenovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.


3 De onderstaande voorwaarden gelden voor betalingen en de wijze waarop dat moet zijn:

3.1 Betalingen voor de losse lessen en de lespakketten dienen voor aanvang van de lessen te worden voldaan. Voor gekochte  lespakketten is het mogelijk om de betaling in twee termijnen te voldoen doch voor de aanvang van de eerste les dient het eerste termijn bedrag ontvangen te zijn.

3.2 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. 

3.3  Is de leerling geslaagd voor het 1e examen en heeft niet alle rijlessen binnen het gekochte pakket van 30,35, of 40 rijlessen nodig gehad, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats tegen de pakket uur prijs. Bij het pakket van 20 en 25 rijlessen vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

3.4 Als leerling voor het 1e examen gezakt is, mag hij/zij de overige rijlessen meenemen van het gekochte pakket, als deze nog niet benut zijn.  

3.5 In geval van een faalangstexamen worden de meerkosten t.o.v. een regulier examen extra in rekening gebracht.


4 Tussentijdse toets (=t.t.t.), examen of herexamen:

4.1 De t.t.t./examen wordt gereserveerd wanneer de instructeur vindt dat de leerling het gewenste niveau heeft. Dit gebeurt in goed onderling overleg met de leerling en/of ouder(s)/voogd(en).

4.2 De leerling legt de t.t.t./examen af in het lesmotorvoertuig waarmee ook rijles wordt genoten. In geval van onmacht kan het echter gebeuren dat de leerling de t.t.t./examen toets af moet leggen in een vervangend lesmotorvoertuig.

4.3 Voor de t.t.t. en/of examen wordt altijd een rijles van 1 uur en 30 min gereserveerd.

4.4 Als de leerling niet of te laat op de t.t.t. en/of examen verschijnt buiten de schuld om van de rijschool (aan de leerling toegerekend kunnen worden), komt de t.t.t. en/of examen te vervallen en moet de leerling de kosten van de annulering betalen. De kosten voor een nieuwe aanvraag moet de leerling dragen.

4.5 Mocht het CBR besluiten dat de t.t.t. en/of het examen niet door kan gaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door sneeuw of ijzel, dan hoeft de leerling alleen de eventueel genoten rijles te betalen.

4.6 Tussen een examen en een herexamen moet minimaal 3 rijlessen gevolgd worden. De rijles voor aanvang van het herexamen telt hierin niet mee.

E-mailen
Bellen
Map
Info